بازگشایی حضوری تمامی مدارس تا پایان آبان ماه 

بازگشایی حضوری تمامی مدارس تا پایان آبان ماه 

کاظمی گفت: روند بازگشایی مدارس با توجه به پوشش جمعیتی، اجرای واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بر اساس ارزیابی، از اول آبان، آغاز و تا پایان آبانماه تمامی مدارس بازگشایی می شوند.؛