مسیر های دوچرخه سواری پایتخت غیر استاندارد است

مسیر های دوچرخه سواری پایتخت غیر استاندارد است

رییس هیات دوچرخه سواری استان تهران با بیان اینکه در مدیریت گذشته، بخشی از پیاده راه ها بدون کارشناسی به مسیرهای دوچرخه سواری اختصاص یافت، گفت: برخی از این مسیر ها در پایتخت غیر استاندارد است.؛