ساختار شورای عالی استان‌ها نیازمند فکری نو است

ساختار شورای عالی استان‌ها نیازمند فکری نو است

رییس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه باید در همه ابعاد شورای عالی استان‌ها و در ساختار ان تحول اساسی صورت پذیرد، گفت: شورا‌ها وضع نابسامانی دارند که باعث می‌شود جایگاه انان در کشور اسیب ببینند.؛