سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانان پایتخت

سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانان پایتخت

داوری گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی سنوات ارفاقی آتش‌نشانان شهر تهران ۵ سال است و آتش‌نشانان با ۲۰ سال خدمت می‌توانند با ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند و اگر ۲۵ سال خدمت کرده باشند نیز می‌توانند با ۵ سال سنوات ارفاقی و ۳۰ روز حقوق درخواست بازنشستگی بدهند.؛