جبران خسارت سیل به زنبورداران روستای سهریق

جبران خسارت سیل به زنبورداران روستای سهریق

خضریان گفت: با توجه به خسارت سیل به زنبورداران روستای سهریق، مصوب شد سازمان جهاد کشاورزی استان جهت جبران ۳۵۰۰ کیلوگرم شکر در اختیار این عزیزان قرار دهد و نوسازی و تجهیز ۱۳ مدرسه جدید غیر از پروژه‌های نیمه تمام توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با هماهنگی استاندار محترم و نماینده محترم این حوزه انتخابیه حداکثر تا ۴۵ روز آینده آغاز گردد.؛