ضرورت تداوم طرح شهید سلیمانی برای کنترل کرونا

ضرورت تداوم طرح شهید سلیمانی برای کنترل کرونا

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح شهید سلیمانی را در پیشگیری و کنترل کرونا بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: این طرح دستاوردهای خوبی در مهار بار بیماری و کاهش مراجعات به مراکز درمانی داشته و باید ادامه باید.؛