در سامانه آموزش دانشگاه تهران؛

در سامانه آموزش دانشگاه تهران؛

دانشگاه تهران از امکان پذیر شدن قابلیت استعلام مشخصات هویتی و مشخصات سوابق تحصیلی نودانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در سامانه این دانشگاه خبر داد.؛