دفترچه‌های بیمه سلامت تا ۱۴۰۰ اعتبار دارند

دفترچه‌های بیمه سلامت تا ۱۴۰۰ اعتبار دارند

مدیرکل مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ارزیابی وسع برای افراد فاقد بیمه تا پایان کرونا حذف شده است و همه افرادی که دفترچه بیمه روستایی دارند می‌توانند دفترچه خود را تمدید کنند و دفترچه‌های بیمه سلامت تا ۱۳۴۰۰/۱/۳۱ اعتبار دارند. ؛