تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به قرارگاه عملیاتی؛ تا چه میزان موجب تحول در ساختار فرهنگ می‌شود؟

تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به قرارگاه عملیاتی؛ تا چه میزان موجب تحول در ساختار فرهنگ می‌شود؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه فرهنگ کشور است که متاسفانه تا کنون نتوانسته است ساختارهای معیوب در این حوزه را شناسایی و برای اصلاح آن یک برنامه علمیاتی ارائه دهد. ؛