توصیه بانک جهانی به مدیران شهری

توصیه بانک جهانی به مدیران شهری

تلفیق مداخلات مبتنی بر مکان، مانند برنامه‌های توانمندسازی مناطق فقیرنشین و بهسازی محله، با رویکردهای مبتنی بر مردم که بر مشارکت شهروندان، مشارکت جامعه و سازمان‌های اجتماعی اهرم‌دار متکی هستند، برای مقابله با ویروس کرونا و هر بحران دیگری امری حیاتی خواهد بود.؛