گرانی مرغ قابل پیش بینی بود

گرانی مرغ قابل پیش بینی بود

یاوری با اشاره به اینکه قیمت مرغ در برخی شهرها به ۴۵ هزارتومان افزایش یافته است، از سومدیریت های صورت گرفته در این حوزه به شدت انتقاد کرد.؛