ضرورت الزام تاکسی ها به مراجعه به مراکز معاینه فنی شهر تهران

ضرورت الزام تاکسی ها به مراجعه به مراکز معاینه فنی شهر تهران

در نشست مشترك اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار و ستاد مركزى معاينه فنى شهردارى تهران بر تعامل و همکاری بيشتر در فرهنگ سازی و اجرای الزامات معاینه فنی خودروها بويژه تاكسى ها و خودروهاى حمل زباله و نخاله در شهر تهران تاكيد شد. ؛