ویژگی مجلس یازدهم فساد ستیزی است

اقبال شاکری: یکی از ویژگی های بارز مجلس یازدهم مبارزه با فساد ستیزی است. نباید از کسی هراسی داشته و قاطعانه و قدرتمندانه با مفاسد اقتصادی مبارزه نمائیم.؛