وقتی مقصر فیلترینگ در نقش منجی ظاهر می‌شود

وقتی مقصر فیلترینگ در نقش منجی ظاهر می‌شود

وزیر ارتباطات در تمام اظهارنظرهایش در خصوص فیلترینگ، همیشه نقش منجی را بازی می‌کند. اما بررسی عملکرد او از قبل از آغاز تصدی وزارت نشان می‌دهد فیلترینگ، خروجی عملکرد ضعیف او در کلیدی‌ترین وظایف وزارت ارتباطات است.؛