اجازه خطای دوباره را به دولت نخواهیم داد

اجازه خطای دوباره را به دولت نخواهیم داد

علی خضریان گفت: در صورت بازگشت قطعنامه های شورای امنیت همه نظارت ها و بازرسی های آژانس که دربرجام و پروتکل الحاقی پذیرفته ایم را تعطیل خواهیم کرد. کمیسیون اصل۹۰ به اجرای این طرح نظارت خواهد کرد و اجازه خطای دوباره به دولت نخواهیم داد.؛