تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به قرارگاه عملیاتی؛ تا چه میزان موجب تحول در ساختار فرهنگ می‌شود؟

تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به قرارگاه عملیاتی؛ تا چه میزان موجب تحول در ساختار فرهنگ می‌شود؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه فرهنگ کشور است که متاسفانه تا کنون نتوانسته است ساختارهای معیوب در این حوزه را شناسایی و برای اصلاح آن یک برنامه علمیاتی ارائه دهد. ؛
مشکلات عرصه فرهنگ به ساختار معیوب و متولیان غیرفرهنگی برمی‌گردد/ شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تحولی در حوزه فرهنگ ایجاد کرده است؟

مشکلات عرصه فرهنگ به ساختار معیوب و متولیان غیرفرهنگی برمی‌گردد/ شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تحولی در حوزه فرهنگ ایجاد کرده است؟

تقوی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به رسالت خود در حوزه فرهنگ به درستی عمل نکرده است و اقدامات درخور توجهی نیز صورت نگرفته است و اگر اقداماتی نیز بوده، آن گونه نبوده که موجب تحول در عرصه فرهنگ شود. ؛