جز سازمان الکترونیک راهی نداریم/همدلی و رفاقت در کار را فراموش نکنیم

جز سازمان الکترونیک راهی نداریم/همدلی و رفاقت در کار را فراموش نکنیم

سرپرست سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بهره‌مندی از آی‌تی در اقدامات سازمان باعث موفقیت در اجرای برنامه‌هایی از جمله طرح همپوشانی، اجرای راهنماهای بالینی ، هدفمند کردن ارزیابی وسع و سایر اقدامات شد که باید همچنان این راه را ادامه دهیم.؛