فعال بودن گسل شرق تهران به سمت دماوند

فعال بودن گسل شرق تهران به سمت دماوند

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: لرزه‌خیزی اطراف تهران نشان می‌دهد محدوده شرقی تهران به سمت دماوند از نظر لرزه‌خیزی فعال شده است.؛