تکلیف دوچرخه های خسارت دیده بیدود چه می شود؟

تکلیف دوچرخه های خسارت دیده بیدود چه می شود؟

مدیر واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک شهرداری تهران گفت: اگر خسارت به دوچرخه در حدی نباشد که به فرد یا دوچرخه آسیب زیادی وارد شود، پیگیری جدی از سوی شرکت بیدود صورت نمی گیرد اما این موارد به وجدان افراد بستگی دارد که آن را گزارش دهند یا خیر!؛