۱۶ آذر، لبیک دانشجویان به ندای امام خمینی(ره)

۱۶ آذر، لبیک دانشجویان به ندای امام خمینی(ره)

شانزدهم آذر را باید روز فرهنگ و پیروزی قلم بر زورگویی دانست که جوانانی آگاهانه به ندای حضرت امام خمینی(ره) برابر سیستم فاسد پهلوی لبیک گفتند و با روحیه استکبارستیزی برنامه های مستکبران را برهم زدند.؛