اولویت شورای شهر تهران مسائل حاشیه ای است

اولویت شورای شهر تهران مسائل حاشیه ای است

خسروی گفت: شاید احساس رضایت کاملی نسبت به عملکرد شورای شهر تهران وجود نداشته باشد چرا که به خیلی از مسائل اصلی پرداخته نشد و وقت شورا صرف نامگذاری خیابان ها و مسائل حاشیه ای شد.؛