عمر جنگ اقتصادی رو به پایان است

عمر جنگ اقتصادی رو به پایان است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید هر چه زودتر آتش تحریم را خاموش کنیم، گفت: البته ما نیازمند ترحم کسی در دنیا نیستیم و نیاز به ترحم نداریم.؛