میدان نبرد بین انصاف و بی انصافی

میدان نبرد بین انصاف و بی انصافی

در حالی که در میدان نبرد بین انصاف و بی انصافی؛ مردانی بی ادعا و بی ریا، دست در دست فرشتگان داده اند و با توکل به پروردگار بی نیاز، در پی برآوردن نیاز نیازمندان گشته اند.؛