ورودشورای ششم به اصلی‌ترین پروژه فرهنگی تهران

ورودشورای ششم به اصلی‌ترین پروژه فرهنگی تهران

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به پروژه های معطل مانده پهنه رودکی به عنوان یکی از اصلی ترین پروژه فرهنگی بر لزوم ورود معاونت فرهنگی و اجتماعی جهت تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد.؛