تاثیر منفی آلودگی هوا بر حیات وحش

تاثیر منفی آلودگی هوا بر حیات وحش

رییس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی تهران گفت: شرایط آب و هوایی برای ادامه سرشماری زمستانه مناسب نیست و منتظر بهتر شدن شرایط هستیم. ؛