حوالی باغ  ملی از دریچه دوربین

حوالی باغ ملی از دریچه دوربین

دوربین خبرنگار تهران پرس، گذری به محله های قدیمی‌تر تهران داشته است، سردر باغ ملی و گذر از بازارچه و کوچه مروی مناطقی است که از لنز دوربین ما پنهان نمانده است.؛