ارتش، صحنه شکوه و عظمت کشور در دل مرزها

ارتش، صحنه شکوه و عظمت کشور در دل مرزها

چشمان تیز بین و برق آسا، که معنای پلک برهم زدن را نمی داند و بر ژرفای تاریکی های اذهان تیره دلان همیشگی تاریخ می درخشند و نور می افکنند. ارتش، صحنه شکوه و عظمت کشور در دل مرزها و جاده های پر پیچ و خم حوادث پی در پی روزگار است.؛