تعیین مسیر جایگزین برای تانکرهای انبار نفت شهران

تعیین مسیر جایگزین برای تانکرهای انبار نفت شهران

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: شهرداری منطقه پنج مسیر جایگزینی برای تانکرهای انتقال سوخت انبار نفت شهران پیش بینی کرده و به وزارت نفت هم پیشنهاد شده است؛ هفته های آتی اعضای شورا از این مناطق بازدید و مسئولان وزارت نفت را مجاب می کنند که مسیر جایگزینی پیش بینی شود و از این به بعد ترددها از محل مسکونی و با شیب تند انجام نشود.؛