تحریم های امریکا علیه ایران در چهار چوب منافع صهیونیست ها

تحریم های امریکا علیه ایران در چهار چوب منافع صهیونیست ها

جعفر قنادباشی، گفت: امریکا در چهارچوب منافع صهیونیست ها به تحریم ایران روی آورده است ؛ برای کشور ۳۰۰ میلیونی که ادعای ابرقدرتی دارد بسی خوارکننده است که در راستای اجرای سیاست های منطقه ای خود از رژیم اشغالگر صهیونیست تبعیت نماید.؛