موشک های مقاومت و پایه های سست اسرائیل

موشک های مقاومت و پایه های سست اسرائیل

مرحله جدیدی از انتفاضه اتفاق افتاده است، دیوار آهنین و امنیتی حفاظتی رژیم صهونیستی فرو ریخته و شلیک موشک ها از ناحیه ی مقاومت به سمت تل آویو اولین بار است که ابهت آنها را شکسته است.؛