حوزه نظام وظیفه |کسری خدمت ایثارگری|معافیت سربازی
نظر سنجی

آیا عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه اقتصادی موفقیت آمیز بود؟