کد خبر: 171548
ف
توسط شورای اقتصاد

دستورالعمل جدید صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی تصویب شد

دستورالعمل جدید چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) توسط شورای اقتصاد تصویب شد.

دستورالعمل جدید صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی تصویب شد

به گزارش تهران پرس به نقل ازفارس؛شورای اقتصادی در جلسه مورخ 13 شهریور 1396 در اجرای مفاد ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سنواتی، دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) توسط «شورای اقتصاد» موضوع مصوبه شماره 145018 مورخ 5 مهرماه 1394 را پس از بررسی اصلاح و به شرح ذیل تصویب و جایگزین مصوبه قبلی کرد. 

دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) 

به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه‌های اجرایی متقاضی از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای اقتصاد، ضروری است دستگاه‌های اجرایی پیشنهاددهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی» را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای تهیه گزارش «پیشنهاد به شورای اقتصاد» با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند: 

ماده 1: تعاریف

ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که از ماده (62) قانون محاسبات عمومی استفاده می‌کنند. 

ـ تأمین مالی پروژه‌ها: بانک یا مؤسسه تجاری تسهیلات مالی (طرحی) را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌کند. 

ماده 2: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) صرفاً طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) ارسال نمایند. بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح‌های مذکور الزامی است و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین‌شده نباید تجاوز کند. 

تبصره: طرح‌های فاقد توجیه مالی در صورتی که در قوانین بودجه سنواتی، استفاده آنها از تسهیلات مالی خارجی به تصویب رسیده باشد، می‌توانند پس از طی مراحل این دستورالعمل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند. 

- ماده 3: دستگاه‌های اجرانی مکلف‌اند در ارائه پیشنهاد تصویب طرح در شورای اقتصاد سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را رعایت نمایند.

ماده 4: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) مراتب کفایت درآمدهای طرح پیشنهادی در قبال هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را در قالب کاربرگ شماره (1) با امضای بالاترین مقام آن دستگاه، رسماً اعلام و تعهد نمایند.

ماده 5: هنگام ارائه درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه موافقت اولیه یکی از بانک‌های عامل برای عاملیت طرح ضروری است.

ماده 6: دستگاه‌های اجرایی متقاضی می‌بایست طرح‌هایی را برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد نمایند که قادر به تأمین مبلغ پیش‌پرداخت برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 7: رعایت شرایط و ملاحظات زیست‌محیطی و ارائه مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارائه درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.

ماده 8: در اجرای ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسلامی، میزان استفاده طرح‌ها و پروژه‌های بخش دولتی از ساخت داخل با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره 1: رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در اجرای طرح‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی متقاضی الزامی است.

تبصره 2: طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی که در شورای اقتصاد مطرح می‌شوند، الویت با درخواست‌هایی است که دارای ارزآوری  بیشتر باشند.

ماده 9: ارائه تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای مفاد ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤسسه و کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارسال درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.

تبصره 1: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی را در خصوص مفاد این ماده ارائه نمایند.

تبصره 2: مواردی که نیازمند تضمین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد، باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد و قبل از طرح موضوع در شورای اقتصاد به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

ماده 10: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تبدیل ارز مندرج در کلیه مصوبات  شورای اقتصاد به سایر ارزهای مورد عمل خود با رعایت برابری آنها (نرخ تسعیر روز صدور گواهی مسدودی) اقدام نماید. 

ماده 11: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سود، کارمزد و سایر هزینه‌های جانبی طرح‌ها و پروژه‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی به حداقل ممکن کاهش یابد. 

ماده 12: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش علمکرد طرح‌های استفاده کننده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب شورای اقتصاد را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه نماید. 

ماده 13: راهکارهای تسریع در فرآیند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) 

ـ فرایند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مرحله گشایش اعتبار اسنادی آنها، به نحوی که حداکثر در مدت دو (2) ماه فرآیند مذکور انجام شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفته، و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی برسد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بررسی‌ها خود در طرح‌ها را در حد اعمال سیاست‌ها و مقررات ارزی کشور محدود نماید. 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور فرآیند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی (در صورت کامل بودن مدارک و مستندات مربوط) را به نحوی مورد بازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز پس از وصول توسط سازمان مذکور، موضوع قابل طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرایند مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد رسید. 

ماده 14: رعایت دستورالعمل تکمیل فرم‌های پیشنهادی (پیوست) برای تصویب طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی الزامی است. 

تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در صورت لزوم نسبت به اصلاح فرم‌های پیوست مصوبه اقدام نماید.

منبع : فارس

پخش زنده اخبار

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • برگزاری مراسم یادبود مرحوم حجت‌الاسلام شجونی
 • پیروزی بر داعش مدیون بسیج مردمی در محور مقاومت است
 • شروط حریری برای پس گرفتن استعفایش
 • بازی سایپا و نفت تهران
 • نشست خبری مدیرکل کمیته امداد استان تهران
 • توصیه‌های کشاورزی هواشناسی
 • آغاز روند تدریجی واگذاری مدیریت موقوفات
 • دوری طولانی مدت تیاگو
 • نیمکت نشینی مسی
 • گریزمان خوشحال از گل زیبا
 • رکورد خاص زلاتان
 • ترکیب رژیم غذایی و ورزش
 • بررسی کردن پرونده کلاهبرداری با نام ماریا شاراپووا
 • سخنان جالب مورینیو بعد از شکست
 • درخشش ایرانی ها در غربی ترین نقطه اروپا
 • ویسی نیاز مبرمی به امتیاز برای بازی با دارد
 • آنکارا: 7 درخواست رسمی برای استرداد گولن به آمریکا دادیم
 • پشت پرده عدم حضور مرزبان در تمرینات مشکی پوشان
 • حاضر نشدن درخشان در نشست خبری
 • نشست خبری تیم فوتبال سپیدرود پیش از دیدار با تراکتورسازی
 • اردوی تدارکاتی تیم ملی ماراتن
 • پایان کار کیانی و حسینی با کسب مدال برنز
 • صعود 2 پله‌ ایران در رده بندی جهانی
 • بوژیدار و رسن غایبان تمرین سرخپوشان
 • تجمع بزرگ و حماسی سه هزار نفری بسیجیان شهرستان اسلامشهر
 • سه شرط سعد حریری برای پس گرفتن استعفا
 • بایرن مونیخ همیشه درخشان است
 • موقعیت مغازه نباید دلیلی بر گرانفروشی باشد
 • نقش استان تهران در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تبیین می شود
 • فرمانده سپاه:حزب الله باید مسلح و مجهز باشد
 • رهبر انقلاب تاکید کرد؛ حضور بین المللی ایران در مقابله با کفر و استکبار
 • مسی نیاز به استراحت داشت
 • تساوی بدون گل با بارسلونا در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا
 • جزئیات کامل شرایط و مبلغ وام بانک مسکن
 • دعوت شهردار تهران از قالیباف برای انجام مناظره
 • پیروزی چلسی در لیگ قهرمانان اروپا
 • پیروزی بر داعش افتخاری جاودانه است
 • گل سرنوشت ساز بازلی ها
 • شرکت‌کنندگان در اجلاس محبان اهل بیت(ع) با رهبر انقلاب دیدار کردند
 • بارش برف در ۳ محور/ جاده های شمال بارانی است
 • امدادرسانی به سیل زدگان در ۱۲ شهر و روستا
 • فرمانده سپاه: حکومت داعش در عراق و سوریه نابود شده
 • واکنش سرمربی تیم فوتسال آذرخش به کمک 300 میلیونی
 • وزیر کشور: در قانون جدید، اختیارات ستاد بحران افزایش می‌یابد
 • کشف ۲۲۰ کیلوگرم تریاک در چهارخودرو در ورامین
 • تنها شهید نیروی انتظامی در زلزله کرمانشاه +عکس
 • افزایش قیمت نان در محل فروش به هفته بعد موکول شد
 • دوحه: هدف واقعی از تحریم‌ها مداخله در امور داخلی‌ قطر است
 • امنیت بی‌نظیر کشورمان در یک منطقه پر بحران را مدیون مدافعان غریب حرم هستیم
 • اعلام آمادگی نیروهای مسلح برای جلوگیری از بروز فتنه‌های مشابه داعش
 • سهم صنایع در آلودگی هوای تهران کمتر از ۱۰ درصد است
 • زلزله مهران استان ایلام را لرزاند
 • یازدهمین سالگرد تدفین شهدای گمنام شهر واوان برگزار می شود
 • صفحه اول روزنامه های صبح امروز
 • پوستر/نابودی داعش_سرباز ملت
 • همایش سالانه مسئولین و مدیران بسیجی منطقه 9 برگزار شد
 • نجفی: شهید حججی یک جریان در دل تاریخ است
 • قالیباف نابودی داعش را تبریک گفت +عکس
 • جشن "پیروزی بزرگ" در ایوان انتظار
 • آرزوی ۲۲ یتیم و فرزند محسنین برآورده شد
 • فرهاد جم:افتخار می کنم که در این مملکت زندگی می کنم
 • علی صالحی:خبر زلزله برایم عجیب بود
 • پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو+جدول
 • شرایط خرید اقساطی 48 ماهه خودرو های SUV ایران خودرو
 • مهم ترین رویداد خودرویی کشور
 • قیمت خودرو ام جی در بازار+جدول
 • باند جعل عنوان وزارت اطلاعات و دفتر‌ مقام‌ معظم‌ رهبری منهدم شد