کد خبر: 107361
ف
سردار علی اصغر حسینی محراب؛

شهیدی که تنها 3کیلوگرم از بدنش تنها تشییع شد!+عکس

« ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪام را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﻜﺸﻨﺪ وﻗﻠﺒﻢ را ﺳﻮراخ ﺳـﻮراخ ﻛﻨﻨـﺪ، آرزوی اﻇﻬـﺎر ‫ﺿﻌﻒ و ﺷﻜﺴﺖ اﺳﻼم را و دﻳﻨﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.» این، سخنان سردار علی اصغر حسینی محراب، شهیدی است که تنها سه کیلوگرم از پاره های بدنش تشییع شد.

شهیدی که تنها 3کیلوگرم از بدنش تنها تشییع شد!+عکس

 به گزارش تهران پرس؛ ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﺤﺮاب در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 1340 در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣـﺪ. 18 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ و ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم(ره) ﻣﺒﻨـﻰ ﺑـﺮ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺑـﺴﻴﺞ ﺑـﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﭘﻴﻮﺳﺖ واز آن ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮوﻳﺶ را ﺻﺮف رﺷﺪ روﺣﺎﻧﻰ و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤـﻮد.

او در ﺳﺎل 1360 ﺑﺎ ﺗﻮﺟ‎ﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴ‎ﺘﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﻪ اﻣـﺮوز ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ دﻳـﻦ و‫اﺣﻜﺎم ﻗﺮآن از اوﻟﻮﻳ‎ﺘﻰ ﺧﺎص‎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻴﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﺮدم ﺣﺰب اﻟﻠّﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ‫ﻧﺒﺮد ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪ‎ﻣﺎت آﺷﻨﺎئﻰ ﻣﺤﺮاب ﺑﺎ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎوه ﻓﺮاﻫﻢ شد.

شهید حسینی محراب در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﻋﺰام به اتفاق شهید کاوه به سقز رفت و ﺑﻪ ﮔﺮدان ﺷﻬﺪا ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﭘﺲ از‫ﭼﻨﺪی ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ ﺳﭙﺎه ﺷﺪ.

شهید حسینی محراب بعداز شهادت شهید کاوه

در ﻋﻤﻠﻴ‎ﺎت ﻛﺮﺑﻼی 2، ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺎوه در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ‫ﮔﺮدان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﺗﺮﻛﺶ ﺧﻤﭙﺎره 60 ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ. وﻗﺘﻰ ﻛـﻪ ﻣﺤـﺮاب ، ‫ﺑﺎﻻی ﺳﺮﭘﻴﻜﺮ ﺑﻰ ﺟﺎن ﻛﺎوه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ، ﭼﻨﺪﺑﺎر او را ﺻﺪا زد. ﭼﻨﺎن ﺑﻰﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮش را دوﺑﺎر‫ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻮﺑﻴﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ ﺧﻮن از دﻣﺎﻏﺶ ﺟﺎری ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ او را در آﻏـﻮش ﻛـﺸﻴﺪ و ﺑﻮﺳـﻴﺪ و ﭘﻴﻜﺮش را روی دوﺷﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.

‫ﻣﺤﺮاب ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻪ دارم از ﻛﺎوه دارم. اﻣ‎ﺎ اﻳﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺎوه ﺑﻪ او‫ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد که اﻳﻦ ﻃﻮر ﺣﻮادث ﻧﺒﺎﻳﺪ در روﺣﻴﻪی او اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و اراده راﻫﺶ را اداﻣـﻪ ‫دﻫﺪ.

 خاطره ای از شهید حسینی محراب به روایت همرزمان

شهید حسینی محراب در عملیاتی از ﻧﺎﺣﻴﻪی دﺳﺖ، ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ اﻣ‎ﺎ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎن ﺣـﺎل ﺑـﻪﻫـﺪاﻳﺖ ‫ﻧﻴﺮوﻫﺎ اداﻣﻪ داد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﺳﺘﺶ را ﺑﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﻰﺑـﺮد از آﺳـﺘﻴﻨﺶ ﺧـﻮن ﻣـﻰﭼﻜﻴـﺪ.

شهادت حسینی محراب

‫ﻋﻤﻠﻴ‎ﺎت ﻛﺮﺑﻼی 5 آﻏﺎز ﺷﺪ.محراب از ﺷﺐ ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﻠﻴ‎ﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻠﻴ‎ﺎﺗﻰ ﻟﺸﻜﺮ‫ وﻳﮋه ﺷﻬﺪا ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮد. او ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﺷﺐ ﭘﺎﺗﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﺮاق را ﻗﺎﻃﻊ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛـﻪ ‫ﺗﺎ 9 ﺻﺒﺢ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻟﺸﻜﺮ وﻳﮋه ﺷﻬﺪا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ.

‫در ﻓﺎﺻﻠﻪی روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴ‎ﺎت او ﻣﺪام در ﺗب و تاب رﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺰد ﻧﻴﺮوﻫـﺎﻳﺶ در ﺳـﻨﮕﺮ‫ﻣﻘﺪ‎م ﺑﻮد؛ اﻣ‎ﺎ ﺳﻮزش ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﺳﻴﻨﻪاش در اثر جراحات شیمیایی اﻣﺎن را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و او از ﻣﺮﻛـﺰ ﭘﻴـﺎم ﺑـﺎ ﻧﻴﺮوﻫـﺎﻳﺶ درﺗﻤﺎس ﺑﻮد. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺎﻗﺖ از ﻛﻒ داد و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻟﺐ آﻳﻪ« اﻟﻠّﻬﻢ ارزﻗﻨﺎﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻠﻚ» را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻰﻛﺮد به اتفاق ﻳﻜﻰ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻃّﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﺮف خط ﺑـﻪ راه ‫اﻓﺘﺎد و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﻞ ﺷﻬﺮ دوﺋﻴﭽﻰ ﻋﺮاقﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﺳ‎ـﻂ راﻛـﺖﻫـﺎی ‫ﻋﺮاﻗﻰ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪﻧﺪ.

‫از وﺟﻮد ﻣﺤﺮاب و ﻳﺎر ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺗـﺎرﻳﺦ 30 دی ﻣـﺎه 1365 ، ﻣﺤﺮاب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺷﻬﺪا ﭘﻴﻮﺳﺖ‫.

‫ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ، ﺑﺮادرش ﺣﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻰ ﻟﺸﻜﺮ رفت و از آن جا به محل ﺷﻬﺎدت رفت و ﺗﻮاﻧست تکه ای از ﭘﺎی ﻣﺤﺮاب، ﮔﻮش و ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺳﺮ و ﺻﻮرت و تکه های ‫ﻛﻮﭼﻜﻰ از ﺑﺪﻧﺶ را از روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﭘﻞ و زﻣﻴﻦﻫﺎی ﺣﺎﺷﻴﻪی رود ﺑﻴﺎﺑﺪ. آن ﭼـﻪ از ‫ﺑﺪن ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ؛ ﭼﻴﺰی ﺣﺪود سه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﻮد؛ ﺑـﺮای این که اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺤﺮاب را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻴﺎورد که « ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪام را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﻜﺸﻨﺪ وﻗﻠﺒﻢ را ﺳﻮراخ ﺳـﻮراخ ﻛﻨﻨـﺪ، آرزوی اﻇﻬـﺎر ‫ﺿﻌﻒ و ﺷﻜﺴﺖ اﺳﻼم را و دﻳﻨﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﭘﻴﻜﺮم را زﻧﺪه زﻧﺪه ﻗﻄﻌـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ و ﭘـﺎره ‫ﭘﺎره ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺎرهﻫﺎی ﺗﻨﻢ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ، ﺑﺎز ﻓﺮﻳﺎد ﺧـﻮاﻫﻢ زد؛ اﺳـﻼم ﭘﻴـﺮوز اﺳـﺖ، ﻛﻔـﺮ و ﻣﻨـﺎﻓﻖ ﻧـﺎﺑﻮد ‫اﺳﺖ. »

‫ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از وﺟﻮد ﭘﺎﻛﺶ در ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻰﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺮدم ﺷـﻬﻴﺪ ﭘـﺮور ﻣـﺸﻬﺪ ﺗـﺸﻴﻴﻊ و در‫ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻬﺪای اﻧﺼﺎراﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ آراﻣﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎوه ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

منبع:شهدای ایران

پخش زنده اخبار

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • مراسم روز دانشجو دانشگاه تهران با حضور دکتر حسن رحیم پور ازغدی
 • همایش روز دانشجو در دانشگاه تهران با حضور حمید رسایی
 • مراسم پر فیض دعای توسل جهت شفای رهبر شیعیان بحرین برگزار می شود
 • شمار ثبت‌نام‌کنندگان کسرخدمت‌های جدید سربازی از مرز 100 هزار نفر گذشت
 • برده‌داری آمریکا و دوستان در لیبی
 • کاهش ۰.۳ درصدی تعداد چک‌های برگشتی
 • پوشش تحصیلی ۴۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل
 • مبارزه با قاچاق و تقلب در حوزه سلامت با برچسب اصالت
 • آیین پایانی جشنواره خوشنویسی «وقف چشمه همیشه جاری» برگزار می‌شود‌
 • پیمان یزدانیان برنده جایزه موسیقى متن فیلم جشنواره فیلم مالمو شد
 • کشورهای اسلامی قسمتی از ارتش خود را برای دفاع از بیت‌المقدس آماده کنند
 • کاهش کیفیت خودروهای داخلی
 • برهنه‌کردن و بازداشت مسافران ایرانی در بلگراد
 • درآمد افزایش عوارض برای اقشار کم درآمد هزینه می‌شود
 • ناشناخته بودن در جام‌جهانی به سود ایران خواهد بود
 • مقاله ظریف یک تذکر به اروپا بود نه ناامیدی از آن
 • تعهد ما به دفاع مشروع تنها یک شعار نیست
 • شکایت از شماره‌های تبلیغاتی
 • اعتبار ویژه برای آسیب‌های اجتماعی
 • مدیریت تحریم کار من است
 • کارگاه‌های تخصصی در هفته پژوهش
 • افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور
 • آزمون‌ جایابی دانش‌آموختگان دندانپزشکی به صورت الکترونیکی
 • توقف صادرات سنگ‌آهن
 • تخریب خانه تاریخی «حاجی‌باشی»
 • تقدیر از پژوهشگران و استادان ممتاز دانشگاه علم و صنعت
 • وقوع انفجار در منهتن نیویورک
 • بررسی سلامت روانشناختی رانندگان قبل از صدور گواهینامه
 • حرکت‌های اصلاح‌طلبانه پایدار خواهد ماند
 • عکس: اجتماع جوانان مدافع حریم قدس شریف
 • بیانیه جوانان مدافع حریم قدس شریف
 • افتتاح فولاد با تکنولوژی ایرانی افتخار بزرگی است
 • جشنوارۀ موسیقی کلاسیک ایرانی
 • آمریکا بار دیگر نشان داد که قابل اعتماد نیست
 • امید زیادی برای کسب قهرمانی در بازیهای پاراآسیایی جوانان
 • صنایع فیلترسازی لوکومبیل؛ دوستدار محیط زیست
 • عوارض داروهای گیاهی
 • در جامعه با یک شکاف بین اخلاق عملی و نظری مواجه هستیم
 • عذرخواهی بیرانوند از فغانی
 • قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا
 • حقوق دریافتی هر ایرانی و شغلش مشخص می‌شود
 • ۱۲ سال زندان برای جاسوس استونی در روسیه
 • دفتر آسیایی پدل را در ایران خواهیم ساخت
 • گشایش اعتبار برای طرح‌ها و صنایع معدنی ایران
 • کدام چای برای گلودرد خوب است؟
 • ثبت پرونده میراث ناملموس هنر کُلش بافی قزوین
 • آثار "مجلسی" برگرفته از یک تفکر متعادل است
 • منشور خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی منتشر شد
 • روابط عمومی خلاق راه میانبر برای رسیدن به مقصد است
 • تجلیل از 10 روابط عمومی فعال با اعطاء کاپ خلاقیت
 • 3 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد
 • مهمترین اخبار فناوری اطلاعات «20 آذر 96 » در تهران پرس
 • پرداخت یارانه نقدی از سال آینده فقط به افراد تحت پوشش و نیازمندان
 • اقدام آمریکا درباره بیت‌المقدس سرآغاز یک انتفاضه بزرگ است
 • موازی کاری خیریه‌ها مشکل جدی در خدمت‌رسانی به نیازمندان
 • برگزاری نشست کمیته امداد قرچک با خیریه های این شهرستان
 • پرداخت وام کارگشایی و اشتغال زایی به نیازمندان
 • صفحه اول روزنامه های صبح امروز
 • تصمیم نادرست ترامپ درباره قدس، ریختن بنزین بر آتش منطقه بود
 • نگاهی استراتژیک به صنعت هتلداری
 • نشست خبری تبیین اهداف و سیاست های نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی برگزار می شود
 • نقوی حسینی: تداوم خرید غیبت سربازی در سال ۹۷/ تصمیمات پیرامون خرید خدمت با هماهنگی ستاد کل صورت می گیرد
 • برانکو با پرسپولیس تمدید می‌کند؟
 • تحلیل نوارهای صوتی ماموریت آپولو با فناوری تشخیص گفتار
 • زنگ خطر مدافع رئال برای شاگردان کی‌روش
 • راه‌های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد
 • پرونده توزیع قیر رایگان بسته می‌شود