آغاز طرح “آموزش ایمنی به ۹۹۹ برج مسکونی شهر تهران” در منطقه سه

آغاز طرح “آموزش ایمنی به ۹۹۹ برج مسکونی شهر تهران” در منطقه سه

به منظور آشنا کردن شهروندان ساکن در برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه با مخاطرات پیرامون آنها و آموختن روش‌های محافظت از خود در هنگام بروز حوادث، طرح "آموزش ایمنی به 999 برج مسکونی شهر تهران" در منطقه سه تهران آغاز شد.؛