منطقه ۲۰| قطعی آب در قرچک

منطقه ۲۰| قطعی آب در قرچک

دغدغه و اعتراض مردم شهرستان قرچک نسبت به قطعی آب و خواب بودن مسئولانی ک موظفند نگرانی مردم در این خصوص برطرف کنند.؛