منطقه۱۴|قطب کشت‌وکار تهران قدیم

منطقه۱۴|قطب کشت‌وکار تهران قدیم

منطقه ۱۴ در اراضی گسترده روستای تاریخی دولاب، که بخش اعظم آن زمین کشاورزی بود، شکل گرفته است و نخستین محله‌های منطقه چهارده نیز در دولاب شکل گرفته است.؛