منطقه۱۱|ازدحام جمعیت در داروخانه‌ ۲۹ فروردین

منطقه۱۱|ازدحام جمعیت در داروخانه‌ ۲۹ فروردین

مشکلات بیماران برای تأمین دارو، پیچیده شده است و بیماران مجبورند به واحد‌های مختلفی مراجعه کنند تا دارو‌های خود را تأیید و تأمین کنندو این خود باعث ازدحام و انتقال بیشتر ویروس کرونا می شود.؛