منطقه۳|فضایی رایگان برای هنرمندان ١٢ استان‌ درنمایشگاه صنایع‌دستی‌تهران

منطقه۳|فضایی رایگان برای هنرمندان ١٢ استان‌ درنمایشگاه صنایع‌دستی‌تهران

معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی گفت: هنرمندان ١٢ استان کمتر برخوردار، پیشکسوتان و نام‌آوران هنرهای سنتی با اختصاص غرفه رایگان در بخش‌ویژه‌ نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران، حمایت می‌شوند. ؛