فعالیت حزبی را تقویت می‌کنیم

فعالیت حزبی را تقویت می‌کنیم

خرمشاد گفت: پیگیری‌ برای تهیه یارانه احزاب جهت رونق آنها ادامه دارد و اگر بتوانیم تا پایان سال آن را فراهم کنیم، بخشی از آن به خانه احزاب و بخشی به خود احزاب، اختصاص می‌یابد.؛