معلوم نیست تغییر رویکرد شهر فروشی کجا منظور شده!

معلوم نیست تغییر رویکرد شهر فروشی کجا منظور شده!

به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس؛ سید محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران نسبت به طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری به پیروز حناچی، شهردار تهران تذکر داد. متن تذکر میرلوحی به شرح زیر است: طبق ماده دوم طرح جامع درآمدهای پایدار مصوبه شورا منابع پایدار دارای تعریف معینی به شرح زیر است : • تداوم