کتاب را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نخرید!

کتاب را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نخرید!

درباره معضلِ فرهنگیِ کتاب‌های 50 درصدی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که عمدتاً غیرمجاز یا کپی هستند، گفت: این یک سانحه یا فاجعه و از بین بردن بیخ و بُن فرهنگ چاپ کتاب در کشور است.؛