بعد از یک هفته هوای تهران «قابل قبول» شد

بعد از یک هفته هوای تهران «قابل قبول» شد

به گزارش خبرگزاری تهران پرس، در حال حاضر کیفیت هوای شهر تهران با شاخص  در وضعیت قابل قبول قرار دارد و ذرات معلق کمتر از  میکرون باعث بروز این وضعیت شده است در این شرایط توصیه میشود افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت های طولانی یا سنگین را کاهش دهند. پیش بینی میشود روز