مدیریت شهری دوره پنجم مانع تاراج اموال عمومی و دارایی های شهر شد

مدیریت شهری دوره پنجم مانع تاراج اموال عمومی و دارایی های شهر شد

عضو شورای شهر تهران کارنامه مدیریت شهری دوره پنجم تهران را افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ما در این دوره توانستیم مبتنی بر اصل شفافیت و پاکدستی،‌ انضباط مالی را در شهرداری تهران برقرار کنیم و از تاراج اموال و دارایی های عمومی ممانعت کردیم. ؛