ماجرای لیست انتصابات احتمالی در شهرداری تهران

ماجرای لیست انتصابات احتمالی در شهرداری تهران

در واکنش به لیست انتصابات احتمالی در شهرداری تهران گفت: ما در مورد اسامی این لیست اطلاعی نداریم و اینکه گفته می‌شود اعضای شورا افرادی را برای انتصابات سفارش کرده‌اند به هیچ عنوان صحت ندارد.؛