آغاز طرح پایش شهر تهران از منطقه ۱۶

آغاز طرح پایش شهر تهران از منطقه ۱۶

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با هدف پایش و بررسی پروژه های منطقه 16 به همراه شهردار منطقه و... در راستای مصوبات قرار خدمت از منطقه 16 بازدید کرد.؛