برج سازی در شمال باغ گیاه شناسی ملی ایران

برج سازی در شمال باغ گیاه شناسی ملی ایران

آغاز عملیات ساخت چند برج در شمال باغ گیاه‌شناسی که مجوز ساخت آن در دهه ۸۰ صادر شده است، اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است، و یک حقوقدان خواستار ورود شورای عالی شهرسازی به این موضوع شده است.؛