شهر انسان محور کجاست؟

شهر انسان محور کجاست؟

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن در خصوص تحقق شهر انسان محور و اقدامات پلیس برای تحقق این موضوع توضیح داد.؛