×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۱۷ فروردین - ۱۳۹۹  
true
true
نگاهی به انیمیشن کورالاین

دو فصلنامه ایران ذهن/ هدی اثنی عرشی، متولد ۱۳۵۶ تهران، دارای کارشناسی منایش عروسکی از دانشکده سینام تئاتر در دانشگاه هرن و کارشناسی ارشد تصویر متحرک از دانشگاه تربیت مدرس است. او دوره را با بورس از وزارت فرهنگ لهستان در سالهای۲۰۰۹-۲۰۰۸ پست گرجوئیت مدرسه ملی فیلم لهستان در رشته انیمیشن گذرانده است. وی در کارگاه آموزش ساخت عروسک چوبی در شهر پراگ کشور جمهوری چک، سال ۲۰۰۰ و نیز در کارگاه آموزشی انیمیشن آکادمی های زیبا در شهر کراکوف حضور داشته ۲۰۰ لهستان به رسپرستی یژی کوچا سپتامرب ۶ است. او همچنین دو مقاله در نرشیه های منایشی با عناوین منایش عروسکی در اروپای رشقی و تاثیر کارگردانی در منایش عروسکی چاپ کرده است. سایر فعالیتهای وی به رشح زیر است: -مسئول امور بینامللل دورههای پنجم و هفتم جشنواره بیناملللی انیمیشن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ۸۹ ۸ سال های ۵ -مسئول برنامه ریزی بخش چشم انداز انیمیشن ایران در ۸۶جشنواره اتیودا و انیمه شهر کراکوف کشور لهستان اردیبهشت دانشجویی ۱۳۸۱مرتجم همزمان در هفتمین جشنواره منایش عروسکی اولین هامیش ملی انیمیشن اردیبهشت ۸۷ارائه و چاپ مقاله تکنیک های بازیگری در انیمیشن در نوجوانان، بهار ۹۰ تا بهار ۹۴- عضو کارگروه انیمیشن کانون پرورش فکری کودکان و خرداد ۹۰برگزاری کارگاه آموزشی انیمیشن عروسکی لبنان، بیروت اسالمی ایران از مهر ۹۰ تا اسفند ۹۳- کارشناسی انیمیشن تولیدات استان ها تلویزیون جمهوری ۱۳ ۹ -عضو هیئت انتخاب هشتمین جشنواره پویامنایی تهران ۱ رشیعتی، علمی کاربردی به عنوان استاد مدعو از سال ۱۳۹۱تدریس در دانشگاه های پردیس تهران، پردیس سینام تئاتر، تاکنون زیبای دانشگاه تهران سال ۹۳- استاد راهنامی پایان نامه کارشناسی ارشد پردیس هرنهای پروین اعتصامی ۱۳۹۶عضو هیات انتخاب و داوری بخش انیمیشن نهمین جشنواره ۱۳ ۹ -عضو هیئت انتخاب جشنواره بیناملللی فیلم فستیوال ۶ برنامه انیمیشن دانشگاه هرن در مقطع کارشناسی ارشد بهمن ماه ۹۶داور ۵ مستند و تجربی سال ۹۷عضو شورای رسدبیری فصلنامه انجمن مرکز گسرتش سینامی نگاهی به انیمیشن کوراالینداور بخش دانشجویی یازدهمین جشنواره بین املللی تهران

در مورد ژانر و فضای عجیب این انیمیشن و گروه سنی مناسب آن صحبت کنید. آیا این انیمیشن و فضای آن برای کار کودک مناسب است؟

معموالً فیلمهایی که با تکنیک استاپ موشن ساخته می شوند یک جور فضای گروتسک-سورئال یا کمی فضاهای اکسپرسیو دارند در مقایسه با تکنیک دو بعدی. در حقیقت از طریق ساخت فضاهای اکسپرسیو یک زیبایی شناسی منحرص به فرد تولید میکنند و کوراالین هم از این ماجرا مستثنا نیست ضمن اینکه به هرحال داستانی است که از کارهای گیمن اقتباس شده و اصوالً کارهای گیمن هم خیلی فضای دلچسب کودکانه ندارد یعنی در سندمن هم یک مقدار این ماجرا مشهود است که فضا ترسناک است. بستگی دارد کودک را چند ساله در نظر بگیریم اگر منظور از کودک، سن یازده، دوازده سالگی باشد، بچه های یازده، دوازده ساله شاید برایشان خیلی سخت نباشد ولی مخاطب هفت، هشت سال بعید می دانم که خیلی راحت باشد با فضا. در این کار می بینیم که کاراکرت اصلی و پرس بچه ای که همراهش است که حدود یازده، دوازده ساله هستند و به نظر میآید که این مسئله، رویکرد کلی از مخاطب به ما بدهد.

انیمیشن کوراالین از روی درامی به همین عنوان ساخته شده است. این مسئله چقدر به کار کمک کرده است؟

به هر حال اینکه اثر، یک اقتباس نسبتا موفق است، نکته ی قابل اهمیت است و اینکه گیمن نویسنده ای شناخته شده است در ژانر عجیب و غریب کودک و ترکیب نیل گیمن به عنوان نویسنده و هرنی سلیک به عنوان کارگردان نتیجه خیلی خوبی داشته و روی فروش خیلی خوب تاثیر گذاشته و از طرف دیگر به نظر میآید که ساختار قصه، ساختار منسجم تری است و در حقیقت، کتاب است که فیلم را کامل میکند و تاثیر مثبت داشته است.

در مورد تکنیک این انیمیشن و تفاوت های آن با تولیدات استودیو آردمن صحبت کنید؟

از دالیل شهرت استودیو آردمن این است که از خمیر بازی، خمیر مجسمه یا پالستی سین برای ساخت عروسک هایشان استفاده می کردند و اگرچه به مرور زمان این استفاده از خمیر را متوقف کردند و عروسکها را از سیلیکون یا فوم التکس ساختند ولی همچنان تالش کردند زیباییشناسی پالستی سین در آن حفظ بشود که یکی از مهم ترین تفاوت هاست، در حالی که در کوراالین از پرینرت سه بعدی، در حقیقت نسل اول پرینرتهای سه بعدی استفاده کردند؛ جنس صورت عروسک ها از رزین است و دستی رنگ شده است؛ یعنی متام صورتک ها با دست رنگ شده. مورد بعدی که فکر میکنم قابل توجه باشد اصوالً نحوه نگاه تبلیغاتی بر ماجراست. استودیو آردمن معموالً مانورش و مترکزش روی روایت، قصه گویی و انتقال حس و کارگردانی نیست ولی استودیو الیکا البته حاال کمرت در کوراالین، ولی در مجموع استودیو الیکا روی گسرتش مرزهای تکنیکی استاپ موشن خیلی مترکز می کند و اگرچه کوراالین از این ماجرا مستثنا نیست خوبی هم یعنی از کارگردانی و قصهگویی نسبتاً برخوردار است ولی بیشرت کارهای الیکا انقدری در قصه گویی موفق نیستند، در مقایسه با پیرشفت های خارق العاده ای که در بحث تکنیکی و در حقیقت دستیابی به یک رسی تکنولوژی کامال پیرشو داشتند. از این منظر شاید این دو قابل بررسی باشند. نوع پروداکشن هم به هر حال متفاوت است. آردمن یک استودیوی اروپایی است با متام سخت گیری های اروپایی و الیکا یک استودیو آمریکایی است که دستش برای تولید و در مورد بودجه بازتر است.

چند درصد از کار استاپ موشن محسوب می شود و چند درصد آن با استفاده از تکنولوژی CG است؟

عمده ی کار استاپ موشن است یعنی انقدری از CG استفاده نشده است. در کوراالین هنوز مجموعه ی الیکا ارصار داشته تا جایی که ممکن است همه چیز را منوآل و دستی کار کند و CG به آن معنا استفاده درصد استفاده ۱ نشده، شاید فقط چیزی حدود ۰ شده باشد و ۹۰ درصد کار، استاپ موشن است اما به هر حال از پرینرت سه بعدی استفاده کرده اند که البته از گرافیک کامپیوتری و نرم افزار گرافیکی کامپیوتری فقط برای انیمیت حالت چهره استفاده شده و بعد آن ها را فریم به فریم پرینت گرفتند و بعد به صورت استاپ موشن کار شده؛ بنابراین با در نظر گرفنت این جریان، نتیجه نهایی این گونه است که از CG فقط برای یک رسی جلوه های ویژه استفاده شده و انقدری کاربرد نداشته است. می شود گفت ۹۰ درصد کار استاپ موشن است و شاید حتی بیشرت از ۹۰ درصد.

استفاده از فناوری CGI تا چه اندازه ای به بهبود ۵ کیفیت کار کمک منوده است؟

در سوال قبلی توضیح دادم که در انیمیت فیشال اکسپرشن ها CG خیلی موثر بوده است؛ این بخش، هامن بخشی است که به شدت کمک کرده است. – آیا کوراالین را تجربه ای موفق از ترکیب استاپ ۶ موشن و CGI می دانید؟

بله، من کوراالین را خیلی موفق میدانم از هر نظر و ترکیب تکنولوژی CGI خیلی به بهبود کیفیت کار کمک کرده است.

چقدر با ورود CGI به پروژه های استاپ موشن ۷ موافق هستید؟

منطقی و عاقالنه نیست وقتی امکاناتی را در دسرتس داریم، از آن متعصبانه استفاده نکنیم؛ بنابراین استفاده از تکنولوژی CGI در استاپ موشن برای بهبود کیفیت کار کامالً تصمیم خردمندانه ای است اما اگر نتیجه منجر شود به آنچه که در کار آخر الیکا به اسم »میسینگ لینک« اتفاق افتاده و بخش عمدهای از دکور و حتی شخصیتها CG هستند، این خیلی جالب نیست به این دلیل که همه ماهیت و ویژگی استاپ موشن روی این است که به هر حال این ها ماده واقعی هستند و در متاس با دست انیامتور و در فضای واقعی تأثیر میپذیرند. مسینگ لینک این بخش را از دست داده است. فکر میکنم تا جایی باید از CG استفاده شود که اساس روح استاپ موشن از بین نرود، در حالی که در در بخش عمدهای از کار دیگر میسینگ لینک واقعاً هیچ اثری از حال و هوا و روح استاپ موشن نیست.

در مورد شباهت ها و تفاوت های این کار با انیمشن کابوس قبل از کریمس صحبت کنید.

یکمی مقایسه کارها به این شکل با هم سخت است به این دلیل که اول دوره زمانی آنها متفاوت است و بعد هم بودجه آن ها نیز همینطور؛ یعنی اگر دو کار از استودیو الیکا را با هم مقایسه کنیم وضعیت منصفانه تری است تا اینکه یک کار تیم برتون را بخواهیم با کار الیکا مقایسه کنیم. کارگردان هر دو کار هرنی سلیک است اما فضای انیمیشن کابوس پیش از کریسمس فضای کمی تیره تری است در حالی که کوراالین حداقل فضایش رنگی است اگر چه در مفهوم همچنان تیره است. مهمرتین تفاوتشان این است که َ در کابوس پیش از کریسمس برای جک َسهای متعدد را با حالت های درست کردند و در حقیقت کل َس مختلف َسهای دیگر جابجا میکردند در حالی که در کوراالین از تکنولوژی پرینرت سه بعدی استفاده شده، کل رس جابهجا منیشود و فقط حالت ها مثل یک ماسک طراحی شدند که روی صورت عروسک قرار می گیرند، فریم گرفته میشود و بعد بر میدارند ماسک بعدی را میگذارند. به هرحال این دو کار از نظر تاریخی نزدیک به یک دهه با هم فاصله دارند و در این مدت استاپ موشن تغییرات قابل توجهی داشته و به این دلیل کمی مقایسه ی منصفانه ای نیست جز این که شباهت آن ها این است که کارگردان هر دو کار یک نفر است یعنی هرنی سلیک است و از مهمترین تفاوتها استفاده از تکنولوژی پرینرت سه بعدی است.

در مورد تفاوت های این پروژه و پروژه های استاپ موشن داخلی صحبت کنید.

وقتی رشایط مقایسه منصفانه است که بودجه تولید، مشابه باشد. وقتی هزینه تولید یک عروسک هزار دالر است قاعدتا این منطقی نیست که این ها را بتوان با هم مقایسه کرد یعنی انیمیشن استاپ موشن ایرانی را با انیمیشن استاپ موشن خارجی. مورد دوم اینکه ما هنوز استاپ موشن بلند نداریم در فضای داخلی و این مسئله ی دیگری است که مقایسه را از حالت انصاف خارج می کند. بحث بر رس این است که انیمیشن عروسکی ایرانی در نوع خودش پیرشفت های خیلی زیادی داشته و همچنان هم دارد تالش میکند؛ یعنی همچنان هم وضعیتش رو به بهبود است اما مقایسه ی یک کار داخلی که کل بودجه اش برابر نیست با بودجه ای که برای ساخت یک عروسک در پروژه های الیکا در نظر گرفته شده به نظرم خارج از انصاف است.

نظر شام درباره استودیو الیکا و کارهای آن چیست؟

استودیو الیکا استودیویی است که نسبتا تازه تاسیس است اما به دلیل به کارگیری چند نسل از انیامتورها افرادی از و عروسک سازهای اروپایی و مخصوصاً که در انگلیس کار میکردند و استودیو ویلمینگُت انیامتورهای دیگر اروپا توانسته از تجارب فضای استاپ موشن استفاده کند. مهمرتین مسئله و یا مهمرتین اشکال این استودیو به نظر من این است که هدف شان بیشرت گسرتش تکنیک است. فکوس آن ها روی قصه گویی و روایت و کارگردانی انقدری نیست، یعنی انقدر درگیر این مسئله هستند که چگونه با چالش جدیدی مواجه شوند و آن را حل و فصل کنند که به خود فیلم و روایت این گونه چالشبرانگیز نگاه منیکنند. به نظرم استودیویی است که بیشرت دست انیامتورهاست تا کارگردان ها در حالی که فکر میکنم در مورد کلیت فیلم، کارگردانی و قصه حرف اول را میزند یعنی این ها مهمرتین فاکتورهای رسیدن به یک فیلم خوب یا ضعیف هستند.

در مورد هرنی سیلیک و سبک کارگرادنی اش کمی صحبت کنید.

هرنی سلیک قبل از کوراالین، جیمز و هلوی غول پیکر را کار کرده است و قبل از آن هم کابوس پیش از کریسمس، می شود گفت که با در نظر گرفنت این سه تا فیلم کارگردان مسلطی به فضای استاپ موشن است و با دقت و حساسیت کار می کند و کسی است که کار کردن با او خیلی راحت است، به این دلیل اتفاقاً که با دو تا نویسنده-مولف توانسته به نتایج نسبتا خوبی برسد، هم با تیم برتون بر رس ایده ی کابوس پیش از کریسمس هم با نیل گیمن به عنوان نویسنده داستان اصلی فیلم، مورد بعدی اینکه از فضاهای اکسپرسیو و سورئال هم خوشش می آید و حال و هوای فضای کارهایش خیلی شاد و کودکانه نیست در عین حال حس را خیلی خوب منتقل می کند.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true

Bolu Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort/a> Çorlu Escort Edirne Escort Yalova Escort Uşak Escort Amasya Escort Ayvalık Escort Burdur Escort Çankırı Escort Çorum Escort Düzce Escort Edirne Escort Isparta Escort Kırşehir Escort Rize Escort Trabzon Escort Zonguldak Escort Çorum Escort Kırşehir Escort Adapazarı Escort